ARB. AV. GÜLŞEN YAĞCI
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatını taşıyan ASIR Avukatlık Bürosu tarafından işlenen veya işlenebilecek kişisel verilerinize ilişkin olarak; söz konusu veri işleme faaliyetinin hangi ortam ve şartlarda gerçekleştirildiğine ve buna ilişkin gerek sizin gerekse ARB. AV. GÜLŞEN YAĞCI’nın hak ve yükümlülükleri konusundaki bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

I. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

Kişisel verileriniz, büromuz tarafından internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, başvuru formları, sosyal ağlar, bültenler gibi araçlar üzerinden, büromuz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler ve benzeri kanallar aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanabilecek ve işlenebilecektir.

Büromuz ile Müvekkil sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içindeki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak ve sınıflandırılabilecektir.

II. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Büromuz, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve 6325 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile ilgili kanun ve yönetmelikler uyarınca yürütmekte olduğu hukuki hizmet ve danışmanlık faaliyetleri kapsamında, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sizlere tam ve doğru hizmet sağlamak üzere kişisel verilerinize ihtiyaç duymaktadır. Kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmakla beraber, doğru ve güncel olarak belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenecektir.

III. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, büromuz içerisinde çalışanlarımızla paylaşılabileceği gibi, sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içinde aktarılabilecektir.

IV. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kanunun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz,

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel  veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda, talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Tarafımıza yapılan başvurulara talebinizin bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde yazılı veya elektronik ortamda dönüş yapılacaktır.

V. Veri Güvenliği

Kişisel verileriniz, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece ve herhalde vekalet ilişkisinin yasal olarak sonlandırılma tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile saklanacaktır. ASIR Avukatlık Bürosu, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri çerçevesinde, hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik önlemleri almakta ve tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

Yukarıdaki aydınlatma metninde yer alan hususlarla ilgili bizimle iletişime geçebilmeniz için iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni büromuz ile imzalamış olduğunuz her türlü sözleşme ve hizmet alımına yönelik taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

ARABULUCU AVUKAT GÜLŞEN YAĞCI

Adres : Kızılırmak Mahallesi 1450. Sokak Usta Plaza No: 16/59 Çukurambar – Çankaya / Ankara
Telefon : 0312 425 95 35
Mail Adresi : asir@gulsenyagci.av.tr
Web Site : www.gulsenyagci.av.tr