Anlaşmalı Boşanma Davası Çekişmeliye Döner Mi?

Anlaşmalı boşanma davası açıldıktan sonra davanın karar aşamasına kadar taraflar, anlaşmalı boşanma protokolünde anlaşamamaları durumunda mahkemeye bildirimde bulunarak anlaşmalı boşanma davasını çekişmeli boşanma davasına dönüştürmek için başvurabilirler. Bu durumda hakim tarafından dava reddedilmeyecek, boşanma davasının çekişmeliye dönmesine karar verilecektir.

Boşanma Davası Sırasında Davadan Feragat Edilir Mi?

Genel anlamda feragat kişinin hakkından vazgeçmesi anlamına gelir. Açılan bir davadan feragat davanın bir kısmından veya tamamından vazgeçmek olarak kabul edilir. Diğer tarafın onayı olmaksızın da açılan bir davadan feragat edilebilmesi mümkündür. Feragat herhangi bir şarta bağlı olarak yapılamaz. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre feragat, kesin hüküm gibi sonuç doğurur ve davadan feragat eden tarafın daha sonra bundan dönmesi mümkün değildir.

Tazminat Davalarında Zamanaşımı Nedir?

Haksız fiil sonucunda açılacak tazminat davaları için zamanaşımı süresi dava zamanaşımı süresi ile aynıdır. Suç işlenmesi, trafik kazası, iş kazası, doktor hatası, telif hakları ihlali birer haksız fiil olup bunlar için dava zamanaşımı süresi, fiil ve failin öğrenilmesinden itibaren 2 yıl, fiil ve fail daha sonra öğrenilse bile her halükarda 10 yıldır. İşlenen haksız fiil aynı zamanda suç teşkil ediyorsa, ceza hukuku zamanaşımı süresi de Borçlar Kanunu’nda belirtilen sürelerden daha fazla ise, tazminat davası açma süresi açısından ceza hukuku zamanaşımı süresi uygulanır.

Boşanma davası neticesinde maddi manevi tazminat davası açma süresi, boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl olup boşanma davası ile birlikte açılabileceği gibi boşanma davasının kesinleşmesinden sonraki 1 yıl içinde de ayrı bir dava olarak açılabilir.

Sözleşmenin ihlali nedeniyle açılacak tazminat davalarında genel zamanaşımı süresi, 10 yıldır.

Vekaletname Nasıl Çıkartılır ?

Vekaletname çıkartmak isteyen kişi, nüfus cüzdanı ya da pasaportla birlikte herhangi bir notere giderek, vekaletin hangi iş için gerekli olduğunu notere açıklamak suretiyle uygun vekaletnamenin düzenlettirilmesi gerekmektedir. Vekaletin hangi iş için verildiğinin açıklanması oldukça önemlidir zira her vekalet türü kendi içinde farklı yetkiler barındırmaktadır.

Boşanma davası açmak veya açılan davaya taraf olabilmek için çıkartılan vekaletname için ayrıca iki adet fotoğraf gerekmektedir. Vekalet verilecek kişinin adı-soyadı, TC kimlik numarası, açık adresinin mutlaka notere bildirilmesi gerekmektedir.

İş Davalarında Zamanaşımı Nedir?

İş sözleşmesinden kaynaklanan yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı, İş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat, Kötü niyet tazminatı ve İş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminatların zamanaşımı süresi beş yıldır.

İş Mahkemelerinde Dava Açmadan Önce Arabuluculuğa Başvurmak Zorunlu Mudur?

Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi alacağı ile işe iade talebiyle açılacak davalarda, dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurmak zorunludur. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 115. Maddesine göre arabuluculuğa başvurma zorunluluğu, bir dava şartı olarak öngörülmüş olup başvuru yapılmamış olması durumunda davanın usulden reddine karar verilir.

Emekli Maaşı Haczedilebilir Mi?

Emekli maaşına, (Sosyal Sigortalar Kurumunun prim alacakları ile nafaka borçları dışında) üçüncü kişilere olan borcu nedeniyle haciz konulamaz. Ancak bu durumun istisnası olan borçlu emeklinin rızasın olması durumunda emeklinin maaşına haciz konulabilir.

Mirasçılık Belgesi Nereden Alınır?

Mirasçılık belgesi bir diğer adıyla veraset ilamı, yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, mirasçılık sıfatlarını ve pay oranlarını gösteren bir belge olup sulh mahkemesi veya noterliğe başvurularak alınır.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Genel olarak anlaşmalı boşanma davaları yaklaşık 3 ay, çekişmeli boşanma davaları 1 ila 3 yıl kadar sürmektedir. Ancak Adalet Bakanlığı tarafından 01.01.2019 tarihinde başlatılan "Yargıda Hedef Süre" uygulaması kapsamında anlaşmalı boşanma davalarının 75 gün, çekişmeli boşanma davalarının 300 gün süreceği öngörülmüştür.

© 2019 Asır Avukatlık Bürosu  |  KVKK Aydınlatma Metni
 
#
Tamam