Ticaret Hukuku

- Şirket Kuruluşu
- Şirket Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmeleri
- Ortaklık ve Hisse Devri
- Şirket Ortaklığından Ayrılma
- Şirket Ortaklığından Çıkarma ve Çıkarılma Davaları
- Ticari Uyuşmazlıklar
- Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması
- Şirketlerin Hukuksal Takibi ve Danışmanlık Hizmeti
- Konkordato Sürecinin Baştan sonuna Kadar Takibi ve Danışmanlık Hizmeti
- İhtiyati Haciz Davaları
- Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmeleri
- Kambiyo Senetlerinden Doğan Her Türlü Dava ve İşlemlerin Takibi

Gayrimenkul Hukuku

- Kamulaştırmasız El Atma Davaları
- Ecri Misil Davaları
- Gayrimenkuller Üzerindeki Ortaklığın Giderilmesi / İzale-i Şuyu Davaları
- Tapu İşlemleri
- Tapu İptal ve Tescil Davaları

Kira Hukuku

- Kamulaştırmasız El Atma Davaları
- Ecri Misil Davaları
- Gayrimenkuller Üzerindeki Ortaklığın Giderilmesi / İzale-i Şuyu Davaları
- Tapu İşlemleri
- Tapu İptal ve Tescil Davaları

Vergi Ve İdare Hukuku

- Vergi Uyuşmazlıklarından Doğan Tüm Davalar
- Tam Yargı ve İptal Davaları
- Encümen Kararlarının İptali Davaları

İş Hukuku

- İş Aktinin Feshine Dayalı İşe İade ve Tazminat Davaları
- Sigortalılığın Tespiti Davaları
- İşçi – İşveren Uyuşmazlığından Kaynaklanan Tüm Davalar
- İşveren Danışmanlığı

Aile Ve Kişiler Hukuku

- Anlaşmalı Boşanma Davalarında Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Hazırlanması ve Davanın Takibi
- Çekişmeli Boşanma Davaları
- Mal Rejimine İlişkin Davalar
- Nafaka ve Maddi – Manevi Tazminat Davaları
- Velayete İlişkin Tüm Davalar
- Evlat Edinme Davaları
- Yaş Düzeltilmesi Davaları
- Nüfus Kaydının Değiştirilmesi ve Düzeltilmesi Davaları
- Nesebin Tashihi Davaları
- Ziynet Davaları

Miras Hukuku

- Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi)’nın Alınması ve İptali Davaları
- Mirasın Reddi Davaları
- Muris Muvazaası Nedeniyle Doğan Uyuşmazlıkların Çözümü

Borçlar Hukuku

- Eser Sözleşmelerinden Doğan Davalar
- Adi Ortaklık Nedeniyle Doğan Uyuşmazlıkların Çözümü
- Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümü
- Yapı Denetim Hizmet Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümü

İcra Hukuku

- Alacakların Tahsili Amacıyla İcra Takiplerinin Başlatılması ve Tahsilat Aşamasına Kadar Dosyanın Takibi
- İcra Hukuk Davaları
- Tasarrufun İptali Davaları
- İhalenin Feshi Davaları
- İtirazın Kaldırılması Davaları

Ceza Hukuku

- İcra İflas Kanununda Sayılan Tüm Ceza Davaları
- Soruşturma ve Her Aşamada Ceza Dava Sürecinin Takibi
- Kambiyo evraklarına İlişkin Ceza Davaları
- Vergi Hukukundan Doğan Ceza Davaları
- İmar Kirliliğine Neden Olma Sebebiyle Açılan Ceza Davaları
- Özel Belgede Sahtecilik Davaları
- Vergi Usul Kanununa Muhalefet Davaları

Şirket Danışmanlığı Hizmetlerimiz

- Uyuşmazlıkların çözümlenmesi araçlarından birisi olan sözleşmelerin düzenlenmesi aşamasında müvekkil şirket menfaatleri ön plana alınarak, kazanım ve riskler konusunda gerekli uyarıların yapılması,

- Sözleşme müzakerelerinde sürekli danışmanlık hizmeti sunularak, müvekkil şirketin ticari başarılarının sürekliliğinin sağlanması,

- Yapılan, mal alımından şirket ana sözleşmesine, iş sözleşmelerine uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümünden stratejik ortaklıklara varan geniş bir yelpazede şirketin günlük ticari faaliyetlerinde karşılaştığı her konuda sözleşme çalışmalarının yapılması,

- Ticari faaliyetlerin yanı sıra verilen danışmanlık hizmeti kapsamında, işçi-işveren ilişkilerinin geliştirilmesi, bu kapsamda; mevzuat ışığında işverenlere hukuki destek sağlanması, insan kaynakları ve mali işler birimlerinin mevzuat hakkında bilgilendirilmesi, işçi-işveren ilişkisinde uyulması gerekli kurallar hakkında bilgilendirme, işçi-işveren ilişkisinde maddi-manevi kayıpların en aza indirgenmesi, hukuki denetim hizmeti, personel özlük dosyaları, resmi kurumlara yapılan bildirimlerin kontrolü, yapılan denetim kapsamında yönetime rapor sunulması,

- İş sözleşmesi hazırlanması/revizesi, iş sözleşmelerinin denetimi ve uygulanması, iş sözleşmesinin feshi aşamaları ve sözleşmeye uygun fesih işlemleri ile bu işlemlerin denetiminin gerçekleştirilmesi, iş hukuku alanında düzenlenmesi gerekli ihtarnameler ve ibranameler, işverenin iş hukuku uyarınca düzenlenen yükümlülüklerinin denetlenmesi ve eksikliklerinin giderilerek bunların kanuna ve diğer mevzuata uygun hale getirilmesi,

- İş akitleri, yönetim sözleşmeleri ve rekabet yasağı anlaşmalarının hazırlanması konusundaki danışmanlık hizmetleri,

- Şirket aleyhine açılmış hukuk ve ceza davalarının karar ve temyiz aşamaları dahil sonuna kadar takibi, şirket lehine açılacak olan her türlü hukuk ve ceza davasının açılmasından karar ve temyiz aşamaları dahil sonuna kadar takibi,

- Şirket lehine başlatılacak olan icra takiplerinin son aşamasına kadar takibi,

- Verilen hizmetlerle ilgili olarak aylık periyodik rapor hazırlanması,

- Gerekli görülmesi halinde her ay düzenli olarak toplantı yapılmak suretiyle, şirketin verilen hukuki danışmanlık hizmeti, davalar ve icra takipleri ile ilgili bilgilendirilmesi.

© 2019 Asır Avukatlık Bürosu  |  KVKK Aydınlatma Metni
 
#
Tamam